loading

1- تماس اولیه را با دنیای فیکشن برقرار کنید.

2- نیازهای شما بررسی و استراتژی کلی برای داستان کسب و کار شما تدوین می گردد.

3- توافق نهایی برای شروع داستان جدید انجام می شود.

4-داستان شما وارد اتاق چند بعدی ایده پردازی فیکشن می شود.

5- ایده نهایی شده در قالب های محتوایی مشخص تولید می شود.

6- محتوای شما در کانال ها و بسترهای مناسب منتشر می شود.

7- حالا نوبت بازخورد خوب از سمت مخاطب های شماست.

با ما تماس بگیرید

پیغام بگذارید    بلی


    شماره تماس:

    ۰۹۳۶۵۷۴۷۶۰۶ – ۰۹۳۶۶۳۵۲۵۲۶