loading

داستان به روایت تصویر:

هر داستانی بعد از مشخص شدن ایده و موضوع برای بازنمایی باید در ظرف یا قالبی ریخته شود. فیکشن قالب های متنوع تصویری شامل:عکس، گرافیک، موشن گرافیک و به ویژه ویدیو را برای داستان کسب و کار شما پیشنهاد می دهد و شما می توانید قالب و لحن متناسب خودتان را انتخاب کنید.

برای ساخته شدن داستان برند شما در تیم فیکشن جلسات مستمر ایده پردازی، هماهنگی های پیش از تولید، سناریو نویسی برگزار می شود تا در نهایت تولید و اجرای نهایی متناسب با هویت برند شما، شخصیت مخاطبین و همین طور مدت زمان داستان شما، انجام گردد.